Βιώσιμη
και συμμετοχική αστική ανάπτυξη από όλους για όλους

Η InCommOn είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία προωθεί τη βιώσιμη και συμμετοχική αστική ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ελληνικών πόλεων.

Συμμετοχή

Ισότητα

Βιωσιμότητα

Υποστηρίζουμε τοπικές κοινότητες στην εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά αστικά ζητήματα.

Οι Πυλώνες της Οργάνωσής
μας

Η προσέγγιση της InCommOn, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αστικών ζητημάτων, είναι ολιστική και στηρίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:

– Ισότητα και Συμπερίληψη
– Ενεργές Κοινότητες
– Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Η Διαφορετικότητα της InCommOn

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των αστικών ζητημάτων, έχουμε υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση που ενισχύει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους κατοίκους κάθε γειτονιάς ή περιοχής.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σε αντίθεση με πιο τυπικές μεθόδους που λειτουργούν εκ των άνω, η δική μας προσέγγιση βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ατόμων καθώς και στην προώθηση της συλλογικής συνεργασίας για την αστική βιωσιμότητα.

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η διεπιστημονική ομάδα της InCommOn απαρτίζεται από ένα μείγμα ειδικών, νέων επαγγελματιών, εθελοντών και μελών της κοινότητας με μεγάλο εύρος δεξιοτήτων και γνώσεων. Η συμμετοχή ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, δημιουργεί ένα σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή δεξιοτήτων και τη συλλογική λήψη αποφάσεων από όλα τα μέλη της ομάδας, στη βάση της ισοτιμίας.

Η μοναδικότητα της InCommOn έγκειται στην καινοτόμο και ολιστική της προσέγγιση, στον συμμετοχικό σχεδιασμό, και στη διεπιστημονική της ομάδα.

Αν θέλεις, μπορείς να γίνεις κομμάτι
της κοινότητάς μας

Γίνε κομμάτι της ποικιλόμορφης ομάδας μας και πάρε μέρος σε σημαντικά project και δραστηριότητες μαζί μας. Η συμμετοχή σου είναι καθοριστική.