ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «InCommOn»
DISCLAIMER: This policy document in English has been translated from the original, written in Greek. Should there be any discrepancies between the documents, or queries about the content, individuals’ rights or the use of their data, the Greek language document will take precedence over the English one for all legal purposes.

Translation Note: Although the direct translation of ‘ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’ is ‘Civil Non-profit Company’, in order to avoid confusion in the English translation, this legal form of association (which ‘IncommOn’ is constituted as) is referred to as ‘The Organisation’ in English rather than ‘The Company’, when written as such in Greek. This is done to ensure the understanding that it is a non-profit entity. The entity of ‘InCommOn’, in Greek law, is a company that has the right to sell products or services and generate income, but not profit. It has no shareholders, no stakes, is not publicly traded and the entire income from any products / services are used for the organisation’s projects and operations.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «InCommOn», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Αγίας Σοφίας 105, ΤΚ 54633), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και του νόμου 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας:

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (sustainable urban development), με άξονες τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιδιώκουμε να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές πόλεις – όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής, οι ποικιλόμορφες κρίσεις που λαμβάνουν χώρα ή επηρεάζουν τα αστικά κέντρα, οι κοινωνικές ανισότητες στο αστικό συγκείμενο, κ.ά. – δίνοντας ισάξια βαρύτητα στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, ενώ μέλημά μας είναι, η φροντίδα για τα δύο αυτά επίπεδα να έρχεται από τους ίδιους τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά έργα για την κοινότητα, μαζί με την ίδια την κοινότητα, έχοντας ως κύρια εργαλεία τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή από τα κάτω (bottom up) προσεγγίσεων, καθώς και την οικοδόμηση κοινοτήτων (community building). Αναπτύσσουμε τη δράση μας στο πεδίο, σε αστικά έργα μικρής κλίμακας με ταυτόχρονη κοινωνική και τεχνική έρευνα, θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τόσο μεμονωμένα, όσο και ως μέλη της κοινότητας, με σκοπό την επίλυση στοχευμένων προβλημάτων της αστικής πραγματικότητας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε λαμβάνουν μέρος ενεργά σε έργα και δράσεις της εταιρείας μας είτε απλώς ενημερώνονται για τις δράσεις μας μέσω newsletter. Η παρούσα ενημέρωση αποβλέπει στο να σας πληροφορήσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια των ως άνω περιγραφόμενων σκοπών και δράσεων της εταιρείας μας, καθώς και για τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, «επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. του ΓΚΠΔ, «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Η ΑΜΚΕ «InCommOn»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «InCommOn» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η «InCommOn» συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι μας έχετε γνωστοποιήσει , και συγκεκριμένα: Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα/Ιδιότητα Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου.

Ειδικότερα, από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν απλώς να ενημερώνονται για τους στόχους και τις δράσεις μας, ζητούμε να μας γνωστοποιήσουν μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν προκειμένου να τους αποστέλλονται τα σχετικά newsletters. Αντίστοιχα, από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε έργα και δράσεις μας ζητούνται δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης, καθώς και δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου Στη 2η αυτή κατηγορία ζητούνται περισσότερα δεδομένα για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των έργων και των δράσεων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, ή σε άλλες – οι οποίες έχουν ως θεματική προβλήματα και ζητήματα συγκεκριμένης περιοχής/κοινότητας – όπου τίθεται
ως κριτήριο συμμετοχής η διεύθυνση κατοικίας.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ανωτέρω – γνωστοποιούμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα, για την εκπλήρωση των σκοπών της και μόνο, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν.

Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η «InCommOn» ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου και εν γένει της δράσης μας, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας 3 νομοθεσίας. Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα – τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή μας (εκτελούντες την επεξεργασία), παρέχοντάς μας υπηρεσίες μαζικής αποστολής email (πχ. https://mailchimp.com) – διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών, ενώ τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται έναντι της «InCommOn» ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με φορείς χρηματοδότησης, σχετικούς με τη δράση και τα έργα μας (π.χ. Πράσινο Ταμείο, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.). Ενδεικτικά, η «InCommOn» μπορεί να διαβιβάσει σε τέτοιου είδους φορείς, παρουσιολόγια από συγκεκριμένες εκδηλώσεις μας, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια συγκεκριμένων έργων και λειτουργούν ως αποδεικτικά της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι εν λόγω φορείς θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών. Σε κάθε περίπτωση, για τέτοιου είδους διαβιβάσεις θα ζητούμε κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα των αποδεκτών newsletters διατηρούνται για ένα έτος από τη διαγραφή του εκάστοτε αποδέκτη από τη σχετική λίστα
ενώ τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε δράσεις μας διατηρούνται για πέντε έτη από την τελευταία συμμετοχή, δικαιούται όμως η εταιρεία μας να τα διατηρεί έως και δέκα έτη για λόγους στατιστικούς και τήρησης ιστορικού αρχείου.

Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Τα δικαιώματα που απολαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την «InCommOn» είναι τα εξής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

  1. Δικαίωμα Ενημέρωσης/Διαφάνεια (άρθρο 12 και 13 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τον χρόνο τήρησης των δεδομένων αυτών, το σύνολο των δικαιωμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 15 – 22 ΓΚΠΔ (και αναλύονται παρακάτω), καθώς και για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Η ενημέρωσή σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων γίνεται από την «InCommOn» τόσο μέσω του σχετικού πεδίου συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όσο και μέσω του παρόντος κειμένου, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (www.incommon.gr).
  2. Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει η «InCommOn».
  3. Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
  4. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
  5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενα Δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την «InCommOn» και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
  6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7, παρ. 2 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με γραπτή δήλωσή σας προς την «InCommOn».
  8. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (άρθρο 77 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, φαξ: 210 6475628, Ηλεκτρονική διεύθυνση καταγγελιών: complaints@dpa.gr.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η «InCommOn» έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και όλα τα μέτρα φυσικής ασφάλειας με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή 5 αποκάλυψής τους, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο +30 2316009518, ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 105, ΤΚ 54633, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office@incommon.gr.